Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

Ondernemer: I&J Concept’s and Supplies V.O.F, de natuurlijke of rechtspersoon persoon die producten op afstand aan klanten aanbiedt;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Bedrijf: de onderneming die een beroep of bedrijf uitoefent en zodanig ingeschreven is in het handelsregister en een overeenkomst op afstand aangaat met I&J Concept’s and Supplies V.O.F;

Klant: consument of bedrijf;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Bedenktijd: de periode waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Dag: kalenderdag;

Werkdag: een dag van maandag tot en met vrijdag;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of I&J Concept’s and Supplies V.O.F in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam: I&J Concept’s and Supplies V.O.F

Vestiging adres: Generaal Barberstraat 127.  5025XB, Tilburg., Nederlands (Geen bezoekadres)

E-mailadres: info@tinajeros.nl

KvK-nummer: 58498680

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.

 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, in het bijzonder de voldoening van verschuldigde bedragen genoemd in artikel 7, met inachtneming van het bepaalde in lid 6 van dit artikel.

I&J Concept’s and Supplies V.O.F bevestigt onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. Tot het moment dat de ontvangst van deze aanvaarding door de I&J Concept’s and Supplies V.O.F niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Aan de klant zal I&J Concept’s and Supplies V.O.F bij het product meezenden de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

 1. a) het bezoekadres van de vestiging van I&J Concept’s and Supplies V.O.F waar de klant met klachten terecht kan;
 2. b) de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 3. c) de in artikel 5 lid 3 opgenomen gegevens, tenzij I&J Concept’s and Supplies V.O.F deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 4. d) de informatie over de garanties en service na aankoop;
 5. e) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken of een duidelijke melding met betrekking tot het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 6. f) indien de klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 4 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

 1. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 2 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 5. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de klant, exclusief leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 8 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.
 4. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht wordt door I&J Concept’s and Supplies V.O.F worden uitgesloten voor de volgende producten:

 1. a) die snel kunnen bederven of met beperkte houdbaarheid;
 2. b) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 3. c) die door I&J Concept’s and Supplies V.O.F tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
 4. d) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 5. e) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

Artikel 11 – De prijs

 1. Alle prijzen van aangeboden producten zijn prijzen inclusief BTW. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten en bijkomende kosten indien van toepassing.
 2. De prijzen van de aangeboden producten worden niet verhoogd gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 3. Indien sprake is van producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waar I&J Concept’s and Supplies V.O.F geen invloed op heeft kan de ondernemer, in afwijking van het vorige lid, het product met variabele prijzen aanbieden, mits door I&J Concept’s and Supplies V.O.F duidelijk bij het aanbod wordt vermeld dat sprake kan zijn van deze schommelingen en dat de prijzen richtprijzen zijn.
 4. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 5. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij I&J Concept’s and Supplies V.O.F dit bedongen heeft deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen danwel de klant de mogelijkheid heeft de overeenkomst op te zeggen op het moment dat sprake is van een prijsverhoging.

Artikel 12 – Garantie

 1. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Het factuuradres is het adres die de klant aan I&J Concept’s and Supplies V.O.F heeft medegedeeld waar de factuur naar wordt verzonden. Het bezorgadres is het adres dat de klant aan I&J Concept’s and Supplies V.O.F heeft medegedeeld als plaats van bezorging. De levering geschiedt vanuit Hoofddorp en wordt uitbesteed aan een professionele transporteur. De wijze en tijdstip van bezorging is onderhevig aan de gekozen wijze van uitvoering van de dienst door de transporteur. De klant kan zich hierover niet beklagen bij I&J Concept’s and Supplies V.O.F
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 10 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 8 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, onverwijld terugbetalen.

Artikel 14 – Duurtransacties

 1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De maximale looptijd bij een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan bedraagt twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de klant de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
 3. De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Artikel 15 - Betaling

 1. De door de klant verschuldigde bedragen dienen, tenzij anders is overeengekomen, te worden voldaan vooraf bezorging van het goed.
 2. Indien sprake is van non- of wanbetaling door de klant kan I&J Concept’s and Supplies V.O.F, tenzij dat wettelijk beperkt is, redelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening brengen mits zulks vooraf aan de klant is medegedeeld.
 3. Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen onmiddellijk door de klant aan I&J Concept’s and Supplies V.O.F te worden medegedeeld.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst, moet door de klant uiterlijk binnen 8 dagen nadat het product is bezorgd worden medegedeeld worden. Eventuele gebreken dienen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij I&J Concept’s and Supplies V.O.F.
 2. I&J Concept’s and Supplies V.O.F zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van twintig dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door I&J Concept’s and Supplies V.O.F binnen de termijn van twintig dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten na dele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Privacy Gegevensbescherming (AVG -GDPR)

I&J Concept’s and Supplies V.O.F acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens(Wbp) nu AVG of GBPR genoemd stelt. I&J Concept’s and Supplies V.O.F is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11-5-2020.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het plaatsen van een bestelling op onze website laat u bepaalde persoonsgegevens achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u wordt opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen af te handelen:

- Naam

- Adres

- Woonplaats

- Telefoonnummer

- Factuuradres

- Afleveradres

- E-mailadres

- Ip-adres

- Betalingsgegevens

Deze gegevens worden uitsluitend op onze server bewaard in een beveiligde database. Als Extra beveiliging worden de persoonsgegevens in onze database gecodeerd (Encrypted). De gegevens worden minstens 7 jaar bewaard om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of tot dat u een aanvraag indient om deze te verwijderen.

Voor het bezorgen van uw bestelling worden bepaalde persoonsgegevens naar onze bezorgdpartners doorgestuurd. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het bezorgen van uw pakket en de diensten die hierbij aangebonden zijn zoals het versturen van uw track & trace link per e-mail.

De gegevens die doorgestuurd worden zijn:

- Naam

- Adres

- Woonplaats

- E-mailadres

Uw naam wordt gebruikt om zich te kunnen identificeren bij het ontvangen of ophalen van uw pakket.

Adres, Woonplaats wordt gebruikt om het pakket te leveren bij het aangevraagde leverenadres.

Uw e-maildres wordt geruikt om uw track & trace te kunnen versturen zodat u het pakket kan volgen.

Vragen omtrent inzage in uw persoonsgegevens of verwijdering kunt u te allen tijde richten aan:

info@tinajeros.nl

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw:

- Naam

- E-mailadres

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van deze website (www.tinajeros.nl) kunt u zich registreren. Na registratie bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij u de volgende gegevens:

- Naam

- Adres

- Woonplaats

- E-mailadres

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Beveiliging

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Overzichtelijke inzicht in uw persoonsgegevens.

Wij werken aan om het mogelijk te maken zodat u makkelijk een overzicht kunt opvragen van uw persoonsgegevens en deze kunt downloaden in een eenvoudige format (CSV).

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:

info@tinajeros.nl

Wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijden doen in uw accountbeheer omgeving of door te richten aan:

info@tinajeros.nl